Σφάλμα
  • MySQL server has gone away SQL=SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as catslug,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias FROM x0bg5_contact_details AS a LEFT JOIN x0bg5_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN x0bg5_categories as parent ON parent.id = c.parent_id WHERE a.id = 1 AND (a.published = 1 OR a.published =2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-24 04:19:15') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-24 04:19:15')
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση του ενθέματος MySQL server has gone away SQL=SELECT m.published, m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params,am.params as adv_params, 0 as menuid, m.publish_up, m.publish_down FROM x0bg5_modules AS m LEFT JOIN x0bg5_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id LEFT JOIN x0bg5_advancedmodules as am ON am.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 ORDER BY m.ordering, m.id
  • Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_content, 1
  • Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_virtuemart, 1
  • Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_content, 1
Προειδοποίηση
  • Προσθέστε την εφαρμογή Virtuemart σε ένα στοιχείο μενού